Smluvní podmínky

Smluvní podmínky ReeGO REAL, ReeGO24, ReeGO24.net

 

 

Smluvní podmínky – ReeGO REAL, ReeGO24, ReeGO24.net

 1. Společnost ReeGO Development s.r.o., se sídlem Cyrilská 359/16, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 29361681, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 75331, (dále též jen „provozovatel“) je provozovatelem informačního CRM systému pro realitní kanceláře ReeGO24 (dále též jen „ReeGO24“). ReeGO REAL je komplexní systém pro správu realitních zakázek a řízení vztahů s klienty. Provozovatel dále provozuje sdílenou síť nabídek a poptávek realitních kanceláří ReeGO24.net (dále též jen „ReeGO24.net“) a ReeGO24 (dále též jen „ReeGO24“), MLS variantu ReeGO REAL, s možností přístupu do sdílené sítě nabídek a poptávek realitních kanceláří ReeGO24.net, vše dostupné na adrese (URL) http://www.reego.cz/. Společnost ReeGO Development s.r.o. dále provozuje realitní vyhledávač a portál určený pro veřejnost RealityGO, který vyhledává nabídky nemovitostí umístěné kdekoliv na internetu, soustřeďuje je na jediné místo a je dostupný na adrese (URL) http://www.realitygo.cz/  
 2. Provozovatel se zavazuje poskytovat na základě uzavřené smlouvy jednotlivým objednatelům možnost užívat ReeGO REAL nebo ReeGO24 dle zvoleného tarifu objednatele.  Provozovatel si vyhrazuje právo na dočasné přerušení dostupnosti systémů po dobu nezbytných servisních zásahů a odstraňování výpadků a poruch. Uživateli nepřísluší náhrada za toto přerušení, provozovatel se však zavazuje v případě přerušení přesahujícího celkem 5 hodin za posledních 30 dnů na žádost uživatele dostupnost systémů prodloužit o prokázanou dobu přerušení sníženou o 5 hodin. Provozovatel odpovídá pouze za přerušení dostupnosti systémů v rozsahu překračujícím výše uvedenou dobu a pouze za předpokladu, že jím bylo toto přerušení zaviněno.
 3. Objednatelem se rozumí jakákoliv právnická či fyzická osoba, která si objedná možnost užívat ReeGO REAL nebo ReeGO24, resp. která uzavře s provozovatelem smlouvu na základě těchto smluvních podmínek. Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na smluvní vztahy uzavřené mezi provozovatelem a objednatelem, který není spotřebitelem ani nepodnikatelem ve smyslu § 419 a § 2158 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též jen „občanský zákoník“). Na smlouvy uzavřené se spotřebiteli se tyto smluvní podmínky nevztahují a obsah smlouvy lze sjednat individuálně.
 4. Objednatel je povinen na základě uzavřené smlouvy o užívání ReeGO REAL nebo, ReeGO24 (dále též jen „smlouva“), kromě dalšího, zaplatit řádně cenu za užívání ReeGO REAL nebo ReeGO24 (dále též jen „cena“). Ceny jsou stanoveny ceníkem platným ke dni uzavření smlouvy mezi objednatelem a provozovatelem, pokud se objednatel s provozovatelem nedohodnou jinak. Cena je objednatelem placena měsíčně, pololetně, popř. ročně dle výběru objednatele v objednávce, vždy za zvolené období předem, v souladu s výzvou k úhradě a fakturou vystavenou provozovatelem. Vystavené faktury jsou zároveň daňovými doklady. V případě nedodržení splatnosti jakékoli částky vyúčtované fakturou je provozovatel oprávněn zastavit poskytování veškerých služeb objednateli, a to v případě měsíční fakturace při prodlení s hrazením faktury trvajícím alespoň 14 dnů, a v případě pololetní a roční fakturace okamžitě. V případě pololetní a roční fakturace smlouva zaniká při neuhrazení jakékoli částky vyúčtované fakturou do dne splatnosti. V případě pololetní a roční fakturace je vystavována pouze tzv. proforma faktura, přičemž při včasném uhrazení této faktury se smlouva prodlužuje o 6 měsíců v případě pololetní fakturace a o 12 měsíců v případě roční fakturace.
 5. Provozovatel má právo jednostranně zvýšit ceny ve výši až do roční míry inflace za předchozí kalendářní rok, měřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen dle Českého statistického úřadu. Takto provedené změny cen za inzerci je provozovatel povinen uveřejnit na adrese (URL)http://www.reego.cz vždy do 31. března.
 6. Objednatel je oprávněn objednat si možnost užívat ReeGO REAL nebo ReeGO24 na základě řádně vyplněné objednávky zaslané provozovateli, resp. provozovatelem převzaté (dále jen „objednávka“).
 7. Objednatel je rovněž oprávněn objednat si možnost užívat ReeGO REAL nebo ReeGO24 na základě řádně vyplněné a odeslané elektronické objednávky přístupné na adrese (URL)http://www.reego.cz (dále jen „elektronická objednávka“).
 8. Smlouva je mezi provozovatelem a objednatelem uzavřena v případě objednávky v okamžiku, kdy provozovatel přijme objednávku objednatele. Přijetí objednávky je provozovatel povinen objednateli potvrdit, a to buď přímo na jednom vyhotovení objednávky, popř. prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu uvedenou objednatelem v objednávce (dále jen „potvrzení o přijetí objednávky“).
 9. Smlouva je mezi provozovatelem a objednatelem uzavřena v případě elektronické objednávky v okamžiku, kdy provozovatel přijme objednávku objednatele. O skutečnosti, že byla objednávka provozovatelem přijata, je provozovatel povinen vyrozumět objednatele, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na emailovou adresu uvedenou objednatelem v objednávce (dále jen „potvrzovací e-mail“).
 10. Spolu s potvrzením o přijetí objednávky, resp. spolu s potvrzovacím e-mailem, obdrží objednatel výzvu k úhradě ceny společně s  fakturou.
 11. V případě, že objednatel zaplatí řádně cenu, obdrží od provozovatele do 24 hodin od řádného zaplacení e-mailem uživatelské jméno a heslo pro přístup do uživatelského rozhraní ReeGO REAL nebo ReeGO24.
 12. V případě, že objednatel nezaplatí řádně cenu, provozovatel zašle prokazatelnou upomínku s náhradní lhůtou splatnosti, ne kratší než jeden týden ode dne dodání upomínky. Objednatel se zavazuje uhradit navíc cenu za každou takovou upomínku dle platného Ceníku ostatních služeb ReeGO. Nezaplatí-li objednatel dlužnou částku ani v náhradní lhůtě splatnosti, je provozovatel oprávněn omezit objednateli poskytované služby. Za obnovení služeb bude objednateli naúčtován poplatek dle platného Ceníku ostatních služeb ReeGO. Provozovatel je také oprávněn od smlouvy odstoupit. Provozovatel přitom neodpovídá za újmy tím objednateli vzniklé. Poplatek za obnovení služeb bude objednateli prominut v případě uzavření nové smlouvy s ujednanou roční fakturací. V případě omezení poskytovaných služeb objednateli v důsledku nezaplacení ceny, zániku či neprodloužení smlouvy provozovatel z technických důvodů negarantuje uchování či opětovné nalezení veškerých dat a údajů vložených objednatelem do uživatelského rozhraní, a to ani v případě následného obnovení služeb.
 13. Řádným zaplacením ceny se rozumí připsání celé finanční částky, představující cenu za objednatelem zvolené období, ve lhůtě a na účet uvedený ve faktuře.
 14. Smlouva je mezi objednatelem a provozovatelem uzavírána na dobu neurčitou.
 15. Smlouva uzavřená mezi objednatelem a provozovatelem se řídí těmito smluvními podmínkami.
 16. V případě, že objednatel poruší jakékoliv ustanovení těchto podmínek, popř. uzavřené smlouvy podstatným způsobem, je provozovatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
 17. V případě, že objednatel poruší ustanovení čl. 19, 20, 21, 24, 25 a 27 těchto podmínek, popř. uzavřené smlouvy, je objednatel povinen zaplatit provozovateli za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. V případě prodlení objednatele s hrazením jakékoli části ceny služeb vyúčtované fakturou je objednatel povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové dlužné částky denně. Tímto ustanovením není dotčen nárok provozovatele na vzniklou újmu.
 18. Objednatel i provozovatel jsou oprávněni uzavřenou smlouvu písemně vypovědět.
  • V případě, že si objednatel zvolí měsíční platbu s aktivačním poplatkem, platí, že uzavřenou smlouvu lze písemně vypovědět, a to s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
  • V případě, že si objednatel zvolí měsíční platbu bez aktivačního poplatku, platí, že uzavřenou smlouvu lze písemně vypovědět nejdříve po uplynutí doby dvanáct měsícíců, a to s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
  • V případě, že si objednatel zvolí půlroční platbu nebo roční platbu, platí, že uzavřenou smlouvu lze písemně vypovědět s tím, že výpovědní lhůta činí dva měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Smluvní strany souhlasí s tím, že uzavřená smlouva (resp. výpovědní lhůta) v tomto případě nekončí dříve než k poslednímu dni období, za které má objednatel zaplacenou cenu za užívání ReeGO REAL nebo ReeGO24.
 19. Objednatel se zavazuje zachovat v tajnosti poskytnuté přihlašovací údaje a zabránit užívání ReeGO REAL nebo ReeGO24 nebo ReeGO24.net třetími osobami. Provozovatel se zavazuje, že neposkytne data objednatele třetím osobám. Veškeré skutečnosti, které jsou či budou objednateli známy v souvislosti s užíváním ReeGO REAL, ReeGO24 nebo ReeGO24.net, tvoří obchodní tajemství, přičemž objednatel se zavazuje nevyzradit toto obchodní tajemství třetím osobám. Objednatel se zavazuje, že nebude služby provozovatele využívat žádným způsobem konkurenčním k provozovateli či společnosti MAFRA, a.s., Domky CZ v.o.s. a Syncrosoft s.r.o.
 20. Objednatel se zavazuje užívat ReeGO REAL nebo ReeGO24 nebo ReeGO24.net v souladu s pokyny provozovatele a v souladu s těmito smluvními podmínkami a uzavřenou smlouvou.
 21. Objednatel se především zavazuje, že bude do sdílené sítě ReeGO24.net vkládat pouze fotografie bez jakéhokoliv označení, loga či jiné identifikace. Logo, označení či jiná identifikace je k jednotlivým fotografiím objednatele připojována automaticky ze strany ReeGO24, v souladu s nastavením provedeným objednatelem.
 22. Objednatel je zodpovědný za pravdivost a obsah údajů jím vkládaných do sdílené sítě ReeGO24.net. Objednatel je srozuměn s tím, že je vyloučena odpovědnost provozovatele za pravdivost údajů a obsah dat vkládaných objednatelem do sdílené sítě ReeGO24.net.
 23. Objednatel je povinen do sdílené sítě ReeGO24.net vkládat údaje v českém jazyce, s diakritikou a v souladu s pravidly českého pravopisu, v anglickém jazyce v souladu pravidly britské angličtiny popř. v německém jazyce v souladu s pravidly spisovné němčiny.
 24. Objednatel se zavazuje, že nebude do sdílené sítě ReeGO24.net vkládat informace, které jsou, popř. jejichž uveřejnění je nebo může být, v rozporu s právním řádem České republiky, a rovněž ani informace nepravdivé, popř. jinak klamavé.
 25. Objednatel se dále zavazuje, že nebude do sdílené sítě ReeGO24.net vkládat informace, resp. text obsahující hanlivé výrazy, zmínky o konkurenci, a to ani svojí ani konkurenci provozovatele, superlativy, reklamu, obchodní sdělení, objektivně neposouditelné či zavádějící informace o nemovitostech a jejich kvalitě, neautorizované fotografie a náboženské symboly.
 26. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit informace, které jsou, popř. jejichž uveřejnění je nebo může být v rozporu s právním řádem České republiky, v rozporu s dobrými mravy, odporuje svým obsahem zájmům provozovatele nebo je v rozporu s těmito podmínkami, a to bez náhrady. V případě vložení či zaslání neúplných informací se tento bod smluvních podmínek užije obdobně.
 27. Objednatel bere na vědomí, že ReeGO REAL, ReeGO24 a ReeGO24.net a práva s ReeGO REAL, ReeGO24 a ReeGO24.net spojená jsou majetkem provozovatele a jsou chráněna zákonem a objednatel nesmí ReeGO REAL, ReeGO24 a ReeGO24.net ani žádnou část ReeGO REAL, ReeGO24 a ReeGO24.net kopírovat ani využít jiným způsobem než v souladu s těmito podmínkami a uzavřenou smlouvou.
 28. Objednatel uzavřením smlouvy výslovně souhlasí se zasíláním informačních materiálů, týkajících se ReeGO REAL, ReeGO24 a ReeGO24.net, popř. jiných produktů provozovatele a v přiměřeném rozsahu též produktů osob tvořících s ním koncern anebo společnostmi MAFRA, a.s., Domky CZ v.o.s. a Syncrosoft s.r.o. Objednatel výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel nakládal s osobními údaji objednatele, to však pouze v souvislosti se svými produkty ReeGO REAL, ReeGO24, ReeGO24.net a RealityGO, v souladu s těmito podmínkami, s uzavřenou smlouvou výhradně v rámci plnění jejího předmětu a v souladu se zákonem. Objednatel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi provozovatele po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Objednatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti objednatele vymazat z databáze provozovatele. Osobní údaje objednatelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití a provozovatel je nesmí zveřejnit ani poskytnout žádné další osobě. Objednatel souhlasí s tím, aby jej provozovatel uvedl jako svou referenci (údaj o tom, že je objednatel klientem provozovatele) vč. loga objednatele na adrese (URL) http://www.reego.cz/; tento souhlas lze kdykoli odvolat.
 29. Provozovatel upozorňuje objednatele, že po ukončení uzavřené smlouvy ze zákonných důvodů či z důvodů upravených těmito podmínkami dojde k blokaci objednatele a k postupné deaktivaci služeb (ukončení smlouvy v případě prodlení s úhradou faktury je zvláště upraveno v čl. 4). Nejprve dojde k deaktivaci MLS služby spočívající v párování nabídek a poptávek nemovitostí, stávající obchodní případy však tímto nebudou dotčeny. Po uplynutí 30 dnů od blokace objednatele budou všechny exportované zakázky staženy z příslušných serverů. Provozovatel upozorňuje, že v případě manipulace se zakázkami nebo změny hesla pro export po dobu blokace může dojít k závažným technickým potížím s exportováním zakázek. V případě nechtěné blokace proto provozovatel důrazně doporučuje objednateli, aby neprováděl žádné změny na exportních serverech. Nabídky s označením „hlídací pes“, „hot“ či s označením obdobným budou stále viditelné, nicméně budou opatřeny informací o jejich možné neaktuálnosti. Po uplynutí 60 dnů od blokace budou všechny nabídky a poptávky zařazeny do archivu. Účastníci nabídek a poptávek s označením „hlídací pes“, „hot“ či s označením obdobným budou o této skutečnosti informování provozovatelem s odůvodněním, že objednatel již není členem sdílené sítě ReeGO24.net. Provozovatel si vyhrazuje právo zkrátit výše uvedené doby za podmínky oznámení této skutečnosti objednateli až na polovinu, pokud k zániku smlouvy došlo z důvodů zakládajících podstatné porušení smlouvy objednatelem.
 30. V rámci užívání realitního software ReeGO24 může být objednatelům poskytnut také přístup do společné sdílené sítě softwarů ReeGO24 a REALITNIKANCELAR.CZ, která je provozována společností MAFRA, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČ: 45313351. Na užívání společné sdílené sítě softwarů ReeGO24 a REALITNIKANCELAR.CZ se vztahují i podmínky společnosti MAFRA, a.s. umístěné na http://www.mafra.cz/priloha-obchodni-podminky/ Propojení se sítí REALITNIKANCELAR.CZ však není objednatelům garantováno a provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za provoz sítě REALITNIKANCELAR.CZ. V případě rozporu mezi uvedenými podmínkami MAFRA, a.s. a těmito podmínkami mají v otázkách týkajících se výhradně sítě REALITNIKANCELAR.CZ přednost uvedené podmínky MAFRA, a.s., ve všech ostatních případech se pro objednatele ve smluvním vztahu s provozovatelem použijí tyto smluvní podmínky.
 31. Uzavřená smlouva se řídí po celou dobu jejího trvání verzí smluvních podmínek účinnou v době jejího uzavření. Provozovatel je oprávněn tyto smluvní podmínky jednostranně v plném rozsahu měnit s tím, že vůči objednateli je změna účinná za předpokladu oznámení o změně podmínek vč. údaje o datu účinnosti změny učiněném s účinky vůči objednateli na webových stránkách (URL) http://www.reego.cz nejméně 15 dnů před účinností změny; případné nedodržení této lhůty má za následek odsunutí účinnosti změny o počet dnů, o který nebyla lhůta dodržena. V případě změny podmínek má objednatel právo změnu odmítnout do 30 dnů od účinnosti změny a závazek z toho důvodu vypovědět s výpovědní dobou 2 měsíce od doručení oznámení. Od okamžiku doručení odmítnutí změny podmínek provozovateli se i v případě doručení tohoto odmítnutí do 30 dnů po nastání účinnosti změny podmínek řídí smluvní vztah dosavadní verzí podmínek. Sjednanou cenu služeb lze měnit pouze dohodou stran, čímž však není čl. 5 těchto podmínek (inflační doložka) dotčen.
 32. Pokud se jedná o otázky v těchto smluvních podmínkách neupravené, tyto se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem s tím, že aplikace § 1732 odst. 2 se vylučuje. Stane-li se některé ustanovení těchto podmínek či některé ujednání smlouvy neplatným, neúčinným a/nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení či ujednání tímto nedotčena. Ustanovení právních předpisů nedonucující povahy se užijí přednostně před obchodními zvyklostmi.
 33. Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.3.2015.