Podmínky používání verze zdarma

Podmínky používání ReeGO REAL, ReeGO24, ReeGO24.net na zkoušku zdarma v ostrém provozu

 

 

Smluvní podmínky – zkušební verze ReeGO REAL, ReeGO24, ReeGO24.net

 1. Společnost ReeGO Development s.r.o., se sídlem Cyrilská 359/16, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 29361681, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 75331, (dále též jen „provozovatel“) je provozovatelem informačního CRM systému pro realitní kanceláře ReeGO REAL (dále též jen „ReeGO REAL“). ReeGO REAL je komplexní systém pro správu realitních zakázek a řízení vztahů s klienty. Provozovatel dále provozuje sdílenou síť nabídek a poptávek realitních kanceláří ReeGO24.net (dále též jen „ReeGO24.net“) a ReeGO24 (dále též jen „ReeGO24“), MLS variantu ReeGO REAL, s možností přístupu do sdílené sítě nabídek a poptávek realitních kanceláří ReeGO24.net, vše dostupné na adrese (URL) http://www.reego.cz/. Společnost ReeGO Development s.r.o. dále provozuje realitní vyhledávač a portál určený pro veřejnost RealityGO dostupný na adrese (URL) http://www.realitygo.cz/
 2. Provozovatel poskytuje uživateli možnost po dobu jednoho měsíce bezplatně užívat ReeGO24, ReeGO24.net a RealityGO. Uživatel není oprávněn požadovat prodloužení této doby nebo její opakované poskytnutí. Provozovatel si vyhrazuje právo na dočasné přerušení dostupnosti systémů po dobu nezbytných servisních zásahů a odstraňování případných výpadků a poruch. Uživateli nepřísluší náhrada za toto přerušení, provozovatel se však zavazuje v případě přerušení přesahujícího celkem 48 hodin na žádost uživatele prodloužit zkušební verzi o prokázanou dobu přerušení sníženou o 48 hodin. Provozovatel odpovídá pouze za přerušení dostupnosti systémů v rozsahu překračujícím výše uvedenou dobu a pouze za předpokladu, že jím bylo toto přerušení zaviněno.
 3. Uživatelem, příp. též objednatelem, se rozumí jakákoliv právnická či fyzická osoba, které provozovatel umožní využívání některé ze služeb uvedených v čl. 1. těchto podmínek a která akceptuje tyto podmínky.
 4. V případě, že uživatel poruší ustanovení bodu 5., 6., 10., 11., 13. těchto podmínek, je uživatel povinen zaplatit provozovateli za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. Tímto ustanovením není dotčen nárok provozovatele na vzniklou újmu.
 5. Uživatel se zavazuje zachovat v tajnosti poskytnuté přihlašovací údaje a zabránit užívání ReeGO24 a ReeGO24.net třetími osobami. Provozovatel se zavazuje, že neposkytne data objednatele třetím osobám. Veškeré skutečnosti, které jsou či budou uživateli známy v souvislosti s užíváním ReeGO24 a ReeGO24.net, tvoří obchodní tajemství, přičemž uživatel se zavazuje nevyzradit toto obchodní tajemství třetím osobám. Objednatel se zavazuje, že nebude služby provozovatele využívat žádným způsobem konkurenčním k provozovateli či společnostem MAFRA a.s., Domky CZ v.o.s. a Syncrosoft s.r.o. V případě omezení poskytovaných služeb uživateli v důsledku uplynutí doby jednoho měsíce bezplatného užívání bez zajištění poskytování zpoplatněných služeb provozovatel z technických důvodů negarantuje uchování či opětovné nalezení veškerých dat a údajů vložených objednatelem do uživatelského rozhraní, a to ani v případě následného obnovení služeb.
 6. Uživatel se zavazuje užívat ReeGO24, ReeGO24.net a RealityGO v souladu s pokyny provozovatele a v souladu s těmito podmínkami.
 7. Uživatel se především zavazuje, že bude do sdílené sítě ReeGO24.net vkládat pouze fotografie bez jakéhokoliv označení, loga či jiné identifikace. Logo, označení či jiná identifikace je k jednotlivým fotografiím uživatele připojována automaticky ze strany ReeGO24, v souladu s nastavením provedeným uživatelem.
 8. Uživatel je zodpovědný za pravdivost a obsah údajů jím vkládaných do sdílené sítě ReeGO24.net. Uživatel je srozuměn s tím, že je vyloučena odpovědnost provozovatele za pravdivost údajů a obsah dat vkládaných uživatelem do sdílené sítě ReeGO24.net.
 9. Uživatel je povinen do sdílené sítě ReeGO24.net vkládat údaje v českém jazyce, s diakritikou a v souladu s pravidly českého pravopisu, v anglickém jazyce v souladu pravidly britské angličtiny, popř. v německém jazyce v souladu s pravidly spisovné němčiny.
 10. Uživatel se zavazuje, že nebude do sdílené sítě ReeGO24.net vkládat informace, které jsou, popř. jejichž uveřejnění je nebo může být v rozporu s právním řádem České republiky, a rovněž ani informace nepravdivé, popř. jinak klamavé.
 11. Uživatel se dále zavazuje, že nebude do sdílené sítě ReeGO24.net vkládat informace, resp. text obsahující hanlivé výrazy, zmínky o konkurenci a to ani svojí ani konkurenci provozovatele, superlativy, reklamu, obchodní sdělení, objektivně neposouditelné či zavádějící informace o nemovitostech a jejich kvalitě, neautorizované fotografie a náboženské symboly. V případě vložení či zaslání neúplných informací se tento bod smluvních podmínek užije obdobně.
 12. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit informace, které jsou, popř. jejichž uveřejnění je nebo může být v rozporu s právním řádem České republiky, v rozporu s dobrými mravy, odporuje svým obsahem zájmům provozovatele nebo je v rozporu s těmito podmínkami, a to bez náhrady.
 13. Uživatel bere na vědomí, že ReeGO24 a ReeGO24.net a práva s ReeGO24 a ReeGO24.net spojená jsou majetkem provozovatele a jsou chráněna zákonem a uživatel nesmí ReeGO24 a ReeGO24.net ani žádnou část ReeGO24 a ReeGO24.net kopírovat ani využít jiným způsobem než v souladu s těmito podmínkami.
 14. Uživatel akceptací těchto podmínek výslovně souhlasí se zasíláním informačních materiálů, týkajících se ReeGO24, ReeGO24.net a RealityGO, popř. jiných produktů provozovatele a v přiměřeném rozsahu též produktů osob tvořících s ním koncern anebo společnostmi MAFRA a.s., Domky CZ v.o.s. a Syncrosoft s.r.o. Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel nakládal s osobními údaji uživatele, to však pouze v souvislosti se svými produkty ReeGO24, ReeGO24.net a RealityGO, v souladu s těmito podmínkami, s uzavřenou smlouvou výhradně v rámci plnění jejího předmětu a v souladu se zákonem. Objednatel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi provozovatele po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Objednatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti objednatele vymazat z databáze provozovatele. Osobní údaje objednatelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití a provozovatel je nesmí zveřejnit ani poskytnout žádné další osobě.
 15. Provozovatel upozorňuje uživatele, že po uplynutí doby jednoho měsíce uvedené v čl. 2. těchto podmínek dojde v případě neuzavření úplatné smlouvy o dalším poskytování předmětných služeb k blokaci uživatele a k postupné deaktivaci služeb. Nejprve dojde k deaktivaci MLS služby spočívající v párování nabídek a poptávek nemovitostí, stávající obchodní případy však tímto nebudou dotčeny. Po uplynutí 30 dnů od blokace uživatele budou všechny exportované zakázky staženy z příslušných serverů. Provozovatel upozorňuje, že v případě manipulace se zakázkami nebo změny hesla pro export po dobu blokace může dojít k závažným technickým potížím s exportováním zakázek. V případě nechtěné blokace proto provozovatel důrazně doporučuje uživateli, aby neprováděl žádné změny na exportních serverech. Nabídky s označením „hlídací pes“, „hot“ či s označením obdobným budou stále viditelné, nicméně budou opatřeny informací o jejich možné neaktuálnosti. Po uplynutí 60 dnů od blokace budou všechny nabídky a poptávky zařazeny do archivu. Účastníci nabídek a poptávek s označením „hlídací pes“, „hot“ či s označením obdobným budou o této skutečnosti informování provozovatelem s odůvodněním, že uživatel již není členem sdílené sítě ReeGO24.net.
 16. Provozovatel a uživatel se dohodli, že veškeré otázky těmito podmínkami neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, přičemž ustanovení právních předpisů nedonucující povahy se užijí přednostně před obchodními zvyklostmi a aplikace § 1732 odst. 2 se vylučuje.
 17. Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.3.2015.